Видання

.

«Вчора, сьогодні, завтра» у межах реалізації програми розвитку та функціонування українсько мови в закладах освіти «Сильна мова – успішна держава»: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
(О9 листопада 202l року). Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2021. 120 с.
До збірника ввійшли матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вчора, сьогодні, завтра» у межах реалізації програми розвитку та функціонування української мови в закладах освіти «Сильна мова - успішна держава», яка відбулася 9 листопада 2021 року в Ніжинському будинку дітей та  юнацтва. На конференції було розглянуто актуальні питання розвитку української мови, методики викладання української мови та літератури в закладах загальної середньої та вищої освіти.
Для вчителів, викладачів, науковців, учнів, студентів та всіх, хто цікавиться питаннями розвитку української мови.
Матеріали надруковані    в авторській редакції. За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань та інших відомостей відповідають автори публікацій.
УДК 811.131.2:371.3
© Автори статей 2021
© Видавець ПП Лисенко М .М., 2021

ЗАМОВИТИ  


.

УДК 94(477) "1917/1921"
К 84
Рекомендовано до друку: Вченою радою Інституту української
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, протокол № 9 від 10 грудня 2020 року.
Рецензенти:
Анатолій Русначенко, доктор історичних наук, Таврійський
національний університет;
Інна Старовойтенко, кандидатка історичних наук, Інститут
української археографії та джерелознавства                                  ім. М. С. Грушевського НАН України
Крути: проблеми державотворення від доби Української
революції (1917–1921 рр.) до сьогодення. Вип. ІІІ. Збірник
матеріалів Всеукраїнської наукової конференції  (Крути,     29 січня 2020 р.)
Упорядники: Валентина Піскун, Максим Потапенко. Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2020. – 360 с.
ISBN 978-617-640-518-4
Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської конференції «Крути: проблеми державотворення від доби Української революції (1917–1921 рр.) до сьогодення» (Крути, 29 січня 2020 р.) вміщує статті, які присвячено питанням державотворення українського народу. Особлива увага звертається на процеси формування політичних концепцій та інститутів, військового будівництва; проводиться аналіз успіхів та невдач у реалізації державницьких устремлінь українського народу.
ЗАМОВИТИ  
.

УДК 94(477) “1917/1921”
К84
Рекомендовано до друку: Вченою радою Інституту української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Протокол No 7 від 17 червня 2018 року

Рецен зенти:
Антонюк Т. Д., доктор історичних наук, завідувач відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;
Гирич І. Б., доктор історичних наук, завідувач відділу Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
К 84
Крути: проблеми державотворення від доби Української революції (1917– 1921 рр.) до сьогодення. Вип ІІ. Українська військова звитяга. Крути – 100 років потому: міфи й історичні уроки. Збірник наук. праць / Упорядники:
Валентина Піскун, Максим Потапенко. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Київ–Ніжин:
Видавець ПП Лисенко М. М., 2019. – 176 с.
ISBN 978-617-640-468-2
Збірник наукових праць за результатами наукової конференції «Українська військова звитяга. Крути – 100 років потому: міфи й історичні уроки».
Крути–Ніжин, 29–30 січня 2018 року. Статті присвячено подіям Української революції (1917–1921 рр.), спротиву, що його чинили українці російській більшовицькій агресії на початку 1918 р., ставленню населення до захоплення влади в Росії більшовиками за матеріалами тогочасної преси.
ЗАМОВИТИ  


Рекомендовано до друку Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Протокол № 1 від 30.08.2019 р.

Літературний і науковий редактор Ігор Бурковський Відповідальний редактор Микола Шкурко

    Боротьба за мову триває: матеріали врочист. зібрання в Ніжин. держ. універ. ім. М. Гоголя (25 лютого 2019 р.) / Літ. і наук. ред. Бурковський І. З., відповід. ред. Шкурко М. П. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2019. – 108 с. + 4 ст. ілюстр.
    ISBN 978-617-640-458-3

    Цей невеликий збірник за змістом значно багатший, ніж можна судити з інформації на титульній сторінці. Його тематика виходить далеко за межі подій місцевого масштабу. Тут можна знайти низку цікавих і вартих уваги міркувань щодо важливих актуальних проблем загальнонаціонального характеру.

    Ознайомлення з матеріалами врочистого зібрання в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя з нагоди 30-ліття створення Ніжинського товариства української мови імені Т. Г. Шевченка буде корисним для читачів, зацікавлених відповідними ділянками наукових дисциплін (історії, соціолінгвістики, етнополітології тощо) або/та громадсько-політичної практики.
ЗАМОВИТИ  Коваленко Сергій, Попович Владислав, Шкурко Микола.
К 56           Веркіївська сотня Ніжинського полку Війська Запорозького: історичний нарис. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. – 24 с.
ISBN  978-617-640-424-8

      Книга є коротким викладом історії Веркіївської сотні  як адміністративно-територіальної одиниці української козацької держави Військо Запорозьке за весь час існування сотні впродовж 1652 – 1781 років.
      Призначена для всіх, хто цікавиться історією України.

ЗАМОВИТИ  
Зустріч однокурсників 3-4 червня 2017 року
Відповідальний за подію і випуск Галина Юр’єва, Микола Шкурко
Видавець ПП Лисенко М.М., 
Ніжин, 2018. - 31 с.

Повнокольорове видання у формі альбому містить світлини, колаж відгуків тих, хто не був на зустрічі, контактні дані. 

ЗАМОВИТИ   УДК 821.161.2

ББК 83.34УКР.6

К 12

ISBN 978-617-640-268-8

Упорядник Микола Шкурко

Передмова і примітки Олени О’Лір

Редактор Олена О’Лір

Ігор Качуровський – Микола Шкурко: Листування. 1994–2013. Мюнхен–Ніжен / Упоряд. М. П. Шкурко; передм. і прим. О. О’Лір. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. – 656 c.

 Видання, приурочене до 100-річчя яскравого поета-неоклясика, прозаїка, перекладача, літературознавця і літературного критика, журналіста, професора мюнхенського Українського Вільного Університету, лавреата Шевченківської премії Ігоря Качуровського (1918–2013), охоплює листування цього багатогранного майстра пера з Миколою Шкурком (нар. 1954) – знаним ніженським підприємцем і меценатом, директором Благодійного фонду «Ніжен», заступником голови Чернігівського обласного товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

Серед тем, порушених у їхньому епістолярному діялозі (справи літературній видавничі, політика, побут тощо), значне місце посідають історія й сьогодення малої батьківщини І. Качуровського – леґендарного села Крути, де минуло його дитинство, і міста Ніжена, де він народився, – а також життєві дороги його земляків. Адже і багаторічна письменникова дружба з М. Шкурком, уродженцем Крут, значною мірою ґрунтувалася на глибокому почутті земляцького споріднення, – невипадково Ігор Васильович на схилі літ обрав його своїм душоприказником, довіривши йому свою останню волю – бути похованим у рідних Крутах (і нині цю волю виконано).

Листи публікуються вперше, натомість додатки до них – статті, розвідки й мемуарні нариси І. Качуровського, матеріяли інших авторів – почасти вже друкувалися раніше. Книга супроводжується передмовою, примітками, бібліографією книжкових видань творів І. Качуровського, показником імен та переліком абревіятур.

ЗАМОВИТИ   


УДК 81’272’42(06)

ББК81-67я431

П 32

Рекомендовано до друку

Правлінням Чернігівського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка

(протокол № 1 від 23.02. 2016 р.) та науково-методичною радою Національного архітектурно-історичного заповідника

«Чернігів стародавній» (протокол № 2 від 29.02.2016 р.)

Редакційна колегія:

Олена Бросаліна, Анатолій Зеленько, Людмила Зіневич, Інна Непотенко, Василь Чепурний, Сергій Черняков (відп. секр.), Микола Шкурко (голова), Василь Шусть (заст. голови) Літературний і науковий редактор
Ігор Бурковський

 

 Питання мови, справа буття нації : зб. матер. конф. / Чернігів.

  обл. об-ня Всеукр. т-ва «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, Ніжин. міськрайон. благод. орг. «Благодійний фонд «Ніжен», Нац. архіт.-іст. заповідник «Чернігів стародавній» / Редкол.: Шкурко М. (голова) [та ін.]. – Ніжин: Вид. Лисенко М.М., 2016. – 112 с. + 2 ст. ілюстр.

 

Матеріали науково-практичної конференції «Питання мови, справа буття нації», проведеної в м. Чернігові в Міжнародний день рідної мови, містять міркування довкола мовної ситуації в Україні, почасти на міжнародному тлі, та конкретні пропозиції щодо її оздоровлення, звернені до влади.

 

УДК 81’272’42(06)

ББК 81-67я431

 

Усі права застережено.

У разі цитування матеріалів посилання на збірник обов’язкове.

На обкладинці:

Семаргл – зображення, що збереглося на капітелі Борисо-Глібського собору (ХІІ ст.) в Чернігові.

 

© Автори статей, 2016

                                            © Видавець Лисенко М.М., 2016

 ЗАМОВИТИ   


Історія Ніжина: матеріали і дослідження. - Ніжин: ФОП Лукяненко В.В. ТПК "Орхідея", 2014. - 420 с.

У збірнику вміщені дослідження і матерали з історії Ніжина та його культури, які складають основу історіографії міста.
Книга розрахована на учнів, студентів, науковців та широке коло читачів, зацікавлених історією рідного краю.
Науковий редактор: 

Михед П.В. - професор, доктор філологічних наук

Рецензенти:
 
Самойленко Г.В.  - професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри російської і зарубіжної літератури та історії культури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

Москаленко О.Ю. - кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і порлітології Ніжинського дердавного університету імені Миколи Гоголя.
Упорядкування і коментарі: 

Михед П.В., Якубіна Ю.В.

 
УДК 94 (477.51) 
ББК 63.3 (4 Укр - 4 Чер) (Ніжин)
   
ISBN 978-966-2185-39-3 

ЗАМОВИТИ   Лазаренко О.М.  Л 17 Спогади про Ніжин. 100 років тому / Упор. М.П. Шкурко. - Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. - 152 с. ISBN 978-617-640-190-2

 Книга спогадів Олександра Лазаренка, непересічної людини, винахідника і колекціонера, розповідає про реалії Ніжина початку ХХ ст. Його дочка Каміла Олександрівна представляє історію родини Лазаренків. Видання розраховане на краєзнавців, істориків, а також тих, хто цікавится культурою та побутом давнього Ніжина.  
 
УДК 908 
ББК 63.3
   


ЗАМОВИТИ   
Науково-популярне видання Календар знаменних і пам’ятних дат міста Ніжина на 2015 рік/ Упоряд. Л.Г. Гусева, В.М. Фінкельштерн. -. м. Ніжин: Видевець ПП Лисенко М.М., 2015. – 100 с.; іл.

 «Календар знаменних і пам’ятних дат міста Ніжина на 2015 рік» містить матеріали про визначні події історії суспільно політичного, громадського та культурного життя міста, ювілеї уродженців краю та видатних діячів, життя і діяльність яких пов’язані з Ніжином.

 Видання містить перелік основних ювілейних і пам’ятних дат, розміщених у хронологічному порядку.

Матеріали допоможуть у підготовці відзначення ювілейних і знаменних дат нашого міста.
 Книгу видано за фінансової підтримки Асоціації "Об’єднання підприємств Ніжинщини" і Ніжинської міськрайонної благодійної організації «Благодійний фонд «Ніжен».      

ЗАМОВИТИ   
Наукове видання Календар знаменних і пам’ятних дат міста Ніжина на 2014 рік/ Упоряд. Л.Г. Гусева, В.М. Кузьменко. -. м. Ніжин : Міланік, 2014. – 54 с.; іл.

 «Календар знаменних і пам’ятних дат міста Ніжина на 2014 рік» містить матеріали про визначні події історії, суспільно політичного громадського та культурного життя міста, ювілеї уродженців краю та видатних діячів, життя і діяльність яких пов’язана з Ніжином.

 Видання містить перелік основних ювілейних і пам’ятних дат, розміщених у хронологічному порядку.

Допоміжний апарат «Календаря» складається з іменного покажчика, який розміщений в кінці видання.

 Матеріали допоможуть у підготовці відзначення ювілейних і знаменних дат нашого міста.

 Книгу видано за фінансової підтримки Ніжинської міськрайонної благодійної організації «Благодійний фонд «Ніжен», а також за рахунок пожертв, зібраних міською бібліотекою (директор Олена Євгенівна Єкименко) від зацікавлених краєзнавців. Безпосередню участь у фінансуванні через Благодійний фонд «Ніжен» брали ТОВ ПВКФ «Сяйво» (генеральний директор Микола Пантелійович Шкурко) і ТОВ «Фірма «Лакс» (директор Анатолій Миколайович Литвин).     

ЗАМОВИТИ   
Науковий вісник НМАУ імені П.І. Чайковського: Актуальні питання сучасного музикознавства та музичної освіти (до 70-річчя від дня народження А.П. Лащенка) – Вип.92/ [Редактор-упорядник В.М. Сніжко]. –К., НМАУ  ім. П.І. Чайковського, 2013. – 288 с., нот.3

Дана книга є збіркою наукових праць, в яких висвітлюються актуальні питання сучасного музикознавства та музичної освіти. Видання також містить спогади про доктора мистецтвознавства, професора, член-кореспондента Академії мистецтв України            А.П. Лащенка його колег, учнів, друзів.

Ректорат Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського висловлює щиру вдячність дружині А.П. Лащенка за надані матеріали з сімейного архіву, їх комп’ютерний набір та редагування.

Книгу видано за часткової фінансової підтримки Асоціації «Об’єднання підприємств Ніжинщини» , Ніжинської міськрайонної благодійної організації «Благодійний фонд «Ніжен»» та викладачів Ніжинського університету імені Миколи Гоголя
ЗАМОВИТИ   

Національна та історична пам'ять: 36. наук. праць. – Вип. 7. К.:
Н35 ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – 310 с.

У збірнику містяться статті науковців – учасників конференції «Павло Скоропадський – Останній гетьман України (до 95-річчя Української Держави та 140-річчя від дня народження Павла Скоропадського)» (Київ, 29 квітня 2013 р.). Статті присвячені дискусійним питанням функціонування Української Держави 1918 р. та постаті П.Скоропадського.

Збірник  розрахований на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами становлення української державності та питаннями національної пам’яті.

УДК 342.395.2(477) «1918»
ББК 63.3(4Укр)61я431

 ©Український інститут національної пам’яті, 2013

ЗАМОВИТИ   


УДК 821.161.2-1"19/20" І.Качуровський
ББК Ш6(4Укр)6-5я44
К-30

Качуровський, Ігор. Лірика / За ред. Володимира Базилевського і Олени О’Лір. — Львів: Астролябія, 2010. — 384 с.

Книжка, якою Видавництво «Астролябія» започатковує серію «Ars poetica», є першим ретроспективним виданням лірики Ігоря Качуровського, одного з чільних представників українського неоклясицизму, спадкоємця поетичних традицій Миколи Зерова та його школи. До видання увійшли поезії, відібрані й упорядковані самим автором, — як уміщені в його поетичних збірках, що видавалися в Зальцбурзі, Буенос-Айресі, Мюнхені, Києві й уже встигли стати бібліографічними раритетами, так і ніде раніше не друковані. Видання віддзеркалює творчий шлях поета завдовжки в понад сім десятиліть — від 1936 до 2011 року. Окремими розділами подано вірші, писані російською й еспанською мовами, низку нових перекладів, а також поезії в чужомовних перекладах. «Лірика» Ігоря Качуровського, супроводжена передмовою Володимира Базилевського та післясловом автора, подарує читачам радість зустрічі зі справжньою поезією, що змушує забути про всі межі простору і часу.

У виданні збережено норми Єдиного академічного українського правопису

Книга видана за часткової фінансової підтримки Асоціації «Об’єднання підприємств Ніжинщини» і Ніжинської міськрайонної благодійної організації «Благодійний фонд «Ніжен»» 

Тексти поезій, упорядкування і післяслово © Ігор Качуровський 2013

Передмова © Володимир Базилевський 2013

Редаґування © Володимир Базилевський і Олена О’Лір 2013

Дизайн © Видавництво «Астролябія» 2013

ISBN 978-966-8657-82-5 

ЗАМОВИТИ   

Зустріч однокурсників ТММ 1972 - 1977 років КТІХП. Відповідальний за випуск: Микола Шкурко. - ПП Лисенко М.М., Ніжин, 2012. - 10 с. 

Невеличке повнокольорове видання містить світлини, колаж відгуків тих, хто був на зустрічі. 

ЗАМОВИТИ   

Крути: проблеми державотворення - від доби української революції 1917 - 1921 років до сьогодення. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції / Чернігівська обласна організація Всеукраїнського товариства "Просвіта", Благодійний фонд "Ніжен". Упорядник: В.Чепурний - Чернігів, Ніжин, 2011. - 136 с.

Збірник підготовлено  на основі виступів на однойменних читаннях, які проведено 29 січня 2009 року у с. Крути Ніжинського району. Учасниками наукового форуму були представники Українського інституту національної пам'яті, Інституту історії НАН України, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Чернігівського державного технологічного університету, Благодійного фонду "Ніжен". 
Дослідники проаналізували феномен подвигу героїв Крут у контексті української революції 1917 - 1921 рр. і на тлі сучасної української історії. Видання призначено для всіх, хто цікавиться історією України.

ЗАМОВИТИ   

Баранов В.Я. З Києва до Качанівки через Ніжин / Качуровський І.В. Путівник для грибарів. - К.: Кий, 2011. - 120 с.

У путівнику В. Я. Баранова «З Києва до Качанівки через Ніжин» описано маршрут, пов’язаний з подіями, що відбувалися в маєтку Качанівка, яким у різний час володіли губернатор Малоросії, фельдмаршал Румянцев-Задунайський, поміщик Почека, династія графів Тарновських, капіталіст Харитоненко. Маєток перетворився на перлину палацо-паркового мистецтва, тепер це Національний історико-культурний заповідник «Качанівка». 

По дорозі до заповідника є унікальна можливість ознайомитися зі сторінками історії Києва, Ніжина, Ічні, Іржавця, Парафіївки, Петрушівки, пов’язаними з Качанівським маєтком. 

У другій частині книги прочитаєте цікаве дослідження про різні види грибів, яке написав видатний письменник, лавреат Національної премії ім. Тараса Шевченка І. В. Качуровський. У «Путівнику для грибарів» Ігоря Качуровського збережено норми Українського правопису 1928 року («скрипниківки»). 

Книга розрахована на читачів, яких вабить неповторна природа краю.

ЗАМОВИТИ   

М.В.Гоголь. Розмисли про Божественну Літургію. Духовна проза - Ніжин: ФОП Лук'яненко В.В., 2011. - 202 с.

Упорядник Павло Михед, переклад Тетяни Михед. Науковий коментар Тетяни та Павла Михед. 
До книги увійшли "Розмисли про Божественну Літургію", а також вперше перекладені українською мовою духовні твори Миколи Гоголя, написані в останнє десятиліття його життя. Видання розраховане на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться питаннями духовного життя та творчістю письменника. 

ЗАМОВИТИ   

Терлецький В.В. Сіверянське коло К.Д.Ушинського. - Суми: видавничо-виробниче підприємство "Мрія-1" ТОВ, 2010. – 114 с.

З огляду і вірою в те, що врешті-решт буде видана праця - енциклопедичний довідник про оточення К.Д.Ушинського, його послідовників, дослідників життя, діяльність, літературно-педагогічний спадок, видається ця книжка.

Йдеться лише про Сіверянщину - північно-східну частину України - регіон, в якому чи не найяскравіше зоріє життя славетного педагога, вчуваються й досі його кроки, зберігаються в пам'яті людській його діяння-подвиг. Для широкого кола читачів.

Віктор Володимирович Терлецький /11 серпня 1936 р., с. Лопатково, Плавський р-н, Тульська обл., Російська Федерацій/, освітянин, письменник, член ВУТ «Просвіта».
Виходець із родини /за батьком, дідом/ уродженців Чернігівщини. Закінчив СШ № 2 в м. Глухів Сумської обл., Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького /1957/. Член Національної спілки письменників України з 2001 р., лауреат Огієнківської премії /2006/.

Автор книжок «Костянтин Ушинський і Сумщина» /1998/, «Роде наш красний: Ушинські крізь призму століть» /2001/; низки ушинськознавчих  публікацій, зокрема в журналах «Початкова школа» /1970, № 7; 1973, № З/, «Народна творчість та етнографія» /1971, № 1/; «Пам'ятки України» /1974, № І/; «Журналіст України» /1984/, №4, «Київ» /1984, № 10/, «Книжник» /1992, № 4/, «Дивослово» /1994, № 10/, «Сіве¬рянський літопис» /1996, № 6; 1998, № І/, в газеті «Освіта» /1991,26.ХІ, альманасі «Слобожанщина» /м. Суми/, на конференціях в містах Глухів, Суми, Чернігів, Київ, Рівне, Городок на Хмельниччині, а також поза межами України - в ярославських збірниках «О педагогическом наследии К.Д.Ушинского» /1972/, «Педагогические идеи К.Д. Ушинского и современность» /1975/, «Новое об Ушинском» /1981/, «Жизнь и наследие К.Д. Ушинского» /1986/, в журналах «В мире книг» /1979, №№ 2, 12/, «Урал» /1986, № 3/, «Полярная звезда» /Якутск, 1990, № 3/, «Народное образование» /1986, № 8/, тижневику «Книжное обозрение» /1987, № 27/, журналі «Основа» /Київ, 1996, № 8/30/.
У 1-му томі «Педагогических сочинений» К.Д.Ушинского /М., .1988/ надруковано витяг з підготовленої праці «Літопис життя і діяльності  К.Д.Ушинського». Статті про педагога побачили світ у виданнях «Литературная Грузия» /Тбілісі, 1990, № 10/, «Учительские новости» /Прага, Чехословаччина, 1965, 31 жовтня/.

ЗАМОВИТИ   

Сенцовський В.І. Грицики: оповідання, казки, вірші. – Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2011. – 36 с.

Дитяча тематика залишається домінуючою у творчості Володимира Сенцовського. До цієї збірки увійшли нові оповідання, казки та вірші, позначені свіжістю сприйняття навколишнього світу, опромінені любов'ю до рідного краю, до всього сущого на землі. Розрахована для дітей середнього шкільного віку. 
Видання здійснено коштом Благодійного фонду "Ніжен".

Володимир Іванович Сенцовський (Ященко) народився 22 липня 1952 року в селі Носелівці Борзнянського району на Чернігівщині. 
1973 року закінчив філологічний факультет Ніжинського педінституту імені М.В.Гоголя. Викладав рідне слово у сільській школі, більше 30 років працює в журналістиці. Редагував райгазету "Вісті Борзнянщини". Член Національної спілки письменників і Національної спілки журналістів України. Володимир Сенцовський – лауреат VI Загальнонаціонального конкурсу "Українська мова – мова єдина" (2005), обласної літературної премії імені Б.Грінченка. Автор книжок прози та поезії "Хлоп'ята з Тополиної вулиці" (1983), "Оленка не хоче спати" (1988), "Дивень-ранок" (1993), "Зелена неділя", "У затінку серця" та "Привези мені, тату, сонце" (1994), "Лицар і Попелюшка" (1996), "Любов моя – футбол" (1996), "Забілина альтанка" (1997), "Борзенка" (1998), "Тихий берег, шум ласкавих хвиль" (2004), "Несуть лелеки у дзьобах веселку", "Дванадцять місяців" (2005), "...І мої у синій маєчці літа" (2007), "Повість про велике кохання, яку я ще напишу..." (2008), "Народження Ікара" (2009).

ЗАМОВИТИ   


Корнійчук В.П. ДУХОВНІ РОСИ або Розсипані думки книгою зібрані: Літературно-художнє видання. – Київ, 2010. – 287 с. (формат 75мм х 100мм).  
Автор книги – хореограф, театрознавець, письменник, заслужений журналіст України, головний редактор «Української музичної газети», у творчості якого вагоме місце посідає її Величність Муза, присвячує цю книгу Ніжину – місту, в яке віддавна закоханий, як у могутнє мистецьке джерело, з якого вибуяла плеяда видатних представників національної музичної, словотворчої і театральної культур. Зосібно, Федору Проценку, Віктору Іконнику, Ігорю Качуровському, Сергію Голубу... 

Особливе ж місце серед них належить незрівнянно-божественній, всесвітньовідомій і геніальній Марії Заньковецькій. Їй автор присвятив театрознавче дослідження-есе «Ave, Maria! Або Психологічні особливості акторської творчості Марії Заньковецької» (див. нижче), що вперше побачило світ саме у Ніжині (2004) за активного сприяння визначного і широко відомого як в Україні, так і за її межами мецената-ніжинця Миколи Шкурка. Отже, Ніжину, його славетним митцям і меценатам присвячує автор свої верлібри. І стверджує:
Лише у Ніжині
Стаю... ніжним я, 
тут повсюдно –
Музика звучить...

Автор також висловлює щиру подяку Подолянко Ніні Миколаївні, директорові торговельно-ресторанного комплексу "Україна", та голові наглядової ради Благодійного фонду "Ніжен" Шкурку Миколі Пантелійовичу за сприяння у виданні цієї книги.

ЗАМОВИТИ   


Місто Ніжин. 1917 – 2007: Бібліографічний покажчик / автор-упорядник Л.В.Гранатович. – Ніжин, 2010. – 550 с.


Покажчик "Місто Ніжин. 1917 – 2007" є продовженням науково-допоміжного видання "Місто Ніжин з найдавніших часів до 1917 року" (2005), пропонує матеріали з найважливіших аспектів розвитку міста і має стати у пригоді тим, хто цікавиться історією Ніжина, передусім учнівській та студентській молоді та науковцям.


ЗАМОВИТИ   


Репресовані мовознавці: збірник наукових праць / науковий редактор Бойко Н.І. – Ніжин, 2010. – 103 с.

 Збірник наукових праць Всеукраїнської конференції, що відбулась 4 березня 2009 року в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, присвячена науковцям 20–30-х років XX століття. 

Серед учасників конференції такі визначні представники сучасної мовознавчої науки як: В.В.Німчук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу граматики та історії української мови Інституту української мови НАН України; О.Г.Задорожний, науковий співробітник відділу термінології Інституту Української мови НАН України; Сологуб Н.М., старший науковий співробітник відділу культури мови Інституту Української мови НАН України; Г.О.Козачук, професор кафедри української мови Інституту української філології НПУ імені М.П.Драгоманова, також свої матеріали надіслав з Мюнхену відомий мовознавець І.В.Качуровський.


ЗАМОВИТИ   


Кузик В. Ревуцький Лев Миколайович: Монографія. – Київ, 2009. -79с.

У книзі описано життя і творчість українського композитора-класика Левка Ревуцького, чий доробок здобув всесвітнє визнання. Уперше подаються матеріали про родовід митця, генеалогічно споріднений з Хмельницькими, Стороженками, Лисенками. Висвітлено замовчувані раніш сторінки біографії композитора, пов'язані з непростим існуванням митця в умовах тоталітарної системи. Подано аналіз показових творів Майстра, відзначені його велика педагогічна праця й потужна композиторська школа.

Книга розрахована на музикознавців, студентів мистецьких навчальних закладів, шанувальників української музики.

Книга вийшла за фінансової підтримки ТОВ ПВКФ "Сяйво" (генеральний директор Шкурко М.П.) та ТОВ "Фірма "Лакс" (директор Литвин А.М.).


ЗАМОВИТИ   


Голодомор на Ніжинщині. Історико-публіцистичний збірник. – Чернігів, 2009. - 112 с.

Ця книга представляє собою дослідження регіонального аспекту найтрагічнішої сторінки вітчизняної історії — голодомору 1932-1933 рр. Проведене дослідження переважно складається зі свідчень тих, хто вижив у складний час великого голоду, а також документів тієї епохи, зібраних місцевими краєзнавцями. Як один з традиційних сільсько-господарських країв Ніжинщина опинилася в епіцентрі форсованої колективізації, тож повною мірою відчула на собі тягар примусових, насильницьких хлібозаготівель, наслідком яких стало майже повне вилучення харчових запасів із села, що у свою чергу призвело до масових смертей взимку 1932-1933 рр. та навесні.
Книга призначена для всіх, хто цікавиться минулим свого краю, свого народу та своєї держави й хоче знати більше про тяжкі злочини сталінського тоталітарного режиму. Замовчувані сторінки нашої історії дозволяють по-новому переглянути усталені концепції та спростовують уявлення про комуністичний рай за часів Сталіна, які побутують у певній частині суспільства.

ЗАМОВИТИ   


Ахмет О.М. О, панно Качанівко: Вибрані поезії. – Ніжин, 2009. - 100 с.

Пейзаж та архітектурно-парковий комплекс заповідника Качанівка служать для Олександра Ахмета своєрідним тлом, перед яким відкривається його душа, наповнена почуттям прекрасного, вірою у добро та чистим серцем, що пройшло крізь страждання.

Книга розрахована на шанувальників поетичного слова.

ЗАМОВИТИ   


Ігор Качуровський: від Крут до “Старої Европи”: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції – Ніжин, 2009. - 114 с. 


Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, що відбулась 16 листопада 2008 року в с. Крути (Ніжинський район), присвячена творчості видатного крутянина, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Ігоря Васильовича Качуровського з нагоди його 90-ліття. Книга містить: вітальні слова Президента України В.Ющенка, в. о. голови Ніжинської райдержадміністрації О.Бузуна, ректора Ніжинського державного університету імені М.Гоголя Д.Бойка та статті відомих українських науковців і письменників, які висвітлюють значну пізнавальну та наукову  цінність творчості видатного поета, прозаїка, перекладача, теоретика літератури Ігоря Васильовича Качуровського. Збірка вийшла за підтримки Спілки письменників України, Ніжинської районної державної адміністрації, Ніжинської міськрайонної благодійної організації “Благодійний фонд “Ніжен”, Центру гуманітарної співпраці з українською діаспорою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

ЗАМОВИТИ   


Летопись жизни и товорчества Н.В. Гоголя: нежинский период (1820 – 1828) – Нежин, 2009. – 260 с.

Літопис висвітлює події життя та творчості Миколи Гоголя, які зафіксовані в листах, документальній базі Гімназіїї вищих наук кн. Безбородька та мемуарній літературі. Події подані у контексті європейської історії, літературного і культурного розвитку.
Розрахований на науковців, аспірантів, студентів і широке коло читачів, зацікавлених творчістю письменника.


ЗАМОВИТИ   


Ніжинська "Просвіта": сторінки історії. Збірник статей та матеріалів. – Ніжин, 2009. – 109 с.

Збірник статей та матеріалів «Ніжинська «Просвіта»: сторінки історії» присвячено 140-річному ювілею «Просвіти» та 20-літтю створення Ніжинського товариства української мови ім.Т.Г.Шевченка «Просвіта» і розповідає про насичену подіями історію місцевих просвітянських організацій, про видатних просвітян Ніжина та Ніжинщини.


ЗАМОВИТИ   


М.Г.Богуславська. Отпустите меня, я залётная птица Вірші, оповідання. – Ніжин, 2008. – 256 с.

Книга, що пропонується читачеві, - єдина практично повна збірка віршів і прози Майї Григорівни Богуславської, відомої за життя численними публікаціями, розпорошеними переважно по сторінках періодичних видань. Книга охоплює весь творчий доробок авторки.

ЗАМОВИТИ   

Кавунник О.А. Музиканти Ніжина: музично краєзнавчий довідник / Передмова Г.В.Самойленка. – Ніжин, 2008. – 188 с.

Музично-краєзнавчий довідник «Музиканти Ніжина» містить прізвища 66 музикантів, творча діяльність яких так чи інакше пов’язана з Ніжином. На підставі архівних і новочасних матеріалів вперше висвітлено значення їх творчих здобутків в історії і сьогоденні.
Видання розраховане на фахівців з музичного краєзнавства, студентів гуманітарних закладів освіти, широке коло прихильників музичної культури Ніжина, Чернігівщини, України.

ЗАМОВИТИ   

Кавунник О.А. Тимофій Докшицер – трубач-легенда: Монографія. – 2-е вид., доп. – Ніжин, 2007. – 111 с.

Пропонована увазі читачів монографія присвячена Тимофію Олександровичу Докшицеру (1921 — 2005). трубач-віртуоз, професор, диригент, науковець й високо інтелігентна людина, уславлений в музичних колах світової громадськості, він за перід життя у Росії, Литві зберіг ніжні почуття до старовинного Ніжина, міста свого народження й дитинства.
Розрахована на фахівців, студентів мистецьких закладів освіти, шанувальників музичного мистецтва.


ЗАМОВИТИ   

Український голодомор: факти, наслідки, дослідження: свідчення очевидців зібрані студентами / Укл.: В.К. Швець. – 3-е вид. доп. і перероб. – Ніжин, 2007. – 100 с.

Книга включає свідчення очевидців голодомору 1932-1933 років, прислів’я, зібрані студентами історико-краєзнавчого гуртка «Пошук». В ньому вміщено музичні твори, вірші та малюнки про голодомор, виконані студентами училища.

ЗАМОВИТИ   

Качуровський Ігор. Крути мого дитинства: Збірник творів. – Ніжин, 2006. – 138 с.

Тісно пов’язаний з Крутами життєвий і творчий подвиг Ігоря Васильовича Качуровського триває по далеких світах ось уже дев’ятий десяток літ. 
Зібрані під однією обкладинкою твори різняться за літературною формою, проте читаються однаково з безперестанним напруженням, бо говориться там не просто про долю одного з тисяч поселень до і після трагедії, а підноситься ідея про незнищенність нашого роду.


ЗАМОВИТИ   

Реп'ях С.П. А всередині – камінь. Портрети земляків (Ігор Качуровський) – Ніжин, 2006. –160 с.

 
Важко убгати в коротеньку анотацію всі іпостасі Ігоря Качуровського. Поет, прозаїк, критик, літературознавець, перекладач, публіцист, він сконденсував у собі незглибиму криницю знань, ясність і чіткість життєвої та творчої позицій, точність думки і філігранність її втілення, а головне – велику любов до України, сполучивши водночас її з повагою до надбань світової культури. Його зараховують до лав "неокласиків", але для Ігоря Васильовича завузькі рамки якоїсь течії чи певного напрямку. Він – універсальний літератор найширшого профілю, що на всіх царинах слова досяг визначних успіхів. Жив у Австрії, Аргентині, нині мешкає в Німеччині, та назавжди залишився українцем, а ще точніше – крутянцем, бо саме легендарні Крути на Ніжинщині дали йому разом з молоком матері титанічне фізичне і духовне здоров'я, високий і багатогранний літературний талант.


ЗАМОВИТИ   

Гранатович Л.В. Місто Ніжин з найдавніших часів до 1917 року: Бібліографічний покажчик. – 2-е вид. – Ніжин, 2005. – 304 с.

Бібліографічний покажчик є науково-допоміжним виданням, що вводить у науковий обіг великий масив літератури з різних аспектів суспільно-політичного, економічного, культурного життя міста до 1917 року, віддзеркалює історичні етапи розвитку вищої школи в Ніжині, пропагує фонди міських книгосховищ. Покажчик є незамінним помічником для тих, хто вивчає історію міста за довідковим виданням “Історія Ніжена мовою дат”.


ЗАМОВИТИ   

Історія Ніжена мовою дат. Довідкове видання. – Луцьк, 2004. – 188 с.


У книзі у хронологічному порядку подана історія одного з найдавніших українських міст над Остром – Ніжена. Матеріал книги побудовано виключно на архівних джерелах. Видання не містить категоричних суджень про ті чи інші події, явища або персоналії. Відтак, відмовившись від колишніх заідеологізованих оціночних штампів, є змога більш виважено й об’єктивно сприймати факти. 
Як узагальнююча праця довідник розрахований на найширшого користувача: викладачів, студентів, учнів і вчителів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією, минулим рідного краю.


ЗАМОВИТИ   

В.Корнійчук Ave, Maria! або Психологічні особливості акторської творчості Марії Заньковецької. Театралізоване дослідження-есе. – Ніжин, 2004. – 37 с.

Нове дослідження відомого театрознавця, письменника, вченого-мистецтвознавця, члена Національної Всеукраїнської музичної спілки, головного редактора часопису «Українська музична газета» присвячене творчості Марії Заньковецької. Для усіх кому не байдужа ідея національного відрождення, тих, хто цікавиться творчим доробком непересічної актриси.


ЗАМОВИТИ   

Реп’ях С. Між Сциллою і Харибдою (Іван Кошелівець). – Луцьк, 2003. – 36 с.


Іван Кошелівець – постать широко знана у літературних колах. Засновник і редактор легендарного часопису “Сучасність”, професор Українського Вільного Університету, дійсний член Української Вільної Академії та Наукового Товариства ім. Т.Г.Шевченка в Європі, він написав ряд блискучих монографій та оглядів українського літературного процесу другої половини ХХ століття. Кожне його слово читалося в колишньому СРСР як одкровення, як провісник правди і чистоти. Більшість свого життя Іван Кошелівець (справжнє прізвище Ярешко) провів у еміграції. Але душею, думками завжди був з Україною, з її народом. Про творчість Івана Кошелівця, його нелегкі, часом трагічні шляхи-дороги йдеться у новій книзі чернігівського письменника Станіслава Реп’яха.


ЗАМОВИТИ